//Noul șef al TVR Cluj acuzat de hărțuire

Noul șef al TVR Cluj acuzat de hărțuire

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR a luat act de mai multe sesizari primite din partea membrilor de sindicat ai MediaSind TVR Cluj care, în opinia lor, prezintă abuzuri săvârşite asupra lor de către noua conducere a staţiei TVR Cluj, numită de Doina Gradea, preşedintele – general al Societăţii Române de Televiziune.

Departamentul de Comunicare MediaSind arată într-un comunicat de presă faptul că ”noul director al studioului, Alin Gelmărean, cel care deţine şi funcţia de producător executiv al Redactiei Minorităţi, a început o campanie de hărţuire a foştilor membri ai Comitetului Director al TVR Cluj, membri ai filialei MediaSind TVR Cluj. Invocând Decizia J12/04.01.2021 semnată de şefa TVR, Alin Gelmărean a solicitat printr-o adresă trimisă prin e-mail şi intitulată “Solicitare Raport” un aşa-zis raport de activitate foştilor membri ai CD TVR Cluj, pentru perioada în care au coordonat activitatea compartimentelor: “În vederea îndeplinirii competenţei de director, în condiţiile legii, vă rog să-mi comunicaţi un raport actualizat cu privire la situaţia existentă la nivelul structurii pe care aţi coordonat-o”.

Având în vedere acest abuz, MediaSind notifică pe coordonatorul studioului teritorial Cluj, Alin Gelmarean şi vicepreşedinte al Sindicatului TVR Cluj să înceteze de îndată orice presiune asupra membrilor MediaSind TVR Cluj. Foştii membrii ai CD TVR Cluj, şi-au reluat funcţiile de execuţie de la data de 1 ianuarie 2021 şi nu mai au atribuţii în domeniul coordonării compartimentelor din studio. Raportul de activitate putea fi solicitat, potrivit prevederilor legale, înainte de încetarea mandatelor şefilor de compartimente de către PDG al SRTV sau de Coordonatorul cu atribuţii de director al TVR Cluj. Solicitarea acestui raport după încetarea contractelor de coordonare confirmă, încă o dată, că deciziile de numire a noii conduceri de la TVR Cluj au fost politice şi nu au avut în vedere performanţele manageriale ale fostei conduceri.

Având în vedere faptul că actuala conducere de la TVR Cluj a fost numită în mod nelegal şi discreţionar de preşedintele-director general Doina Gradea, care a nesocotit prevederile art. 35 din Legea nr.41/1994 potrivit cărora comitetele directoare ale studiourilor directoare sunt numite de Consiliul de Administraţie al SRTV, şi nu de preşedintele-director general, cum s-a întâmplat în acest caz (Art. 35. – (1) Conducerea studiourilor teritoriale şi a celorlalte unităţi funcţionale autonome este asigurată de comitete directoare proprii, numite de consiliul de administraţie al societăţii respective, în limitele competenţelor care le-au fost delegate.), MediaSind va sesiza instituţiile abilitate pentru cercetarea acestor fapte şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu.”

Totodată, MediaSind TVR atrage atenţia Inspecţiei Muncii că aceste fapte ale directorului TVR Cluj, Alin Gelmărean, încalcă flagrant şi prevederile Legii nr.151/2020:

Articol Unic: Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată, este interzisă.

(3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.

(4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporţionale, adecvate şi necesare.